Skip to content

Algemene voorwaarden

Webdesign

 1. De klant heeft bij het aankoop van een website de keuze uit de verschillende thema’s voorzien door M.O.M. comm.v. Op deze thema’s kunnen aanpassingen naar wens worden uitgevoerd door M.O.M. comm.v (indien mogelijk).
 2. De klant heeft na aankoop het gebruiksrecht op het thema, maar kan dat niet exclusief eisen. Het thema kan ook gebruikt worden door andere klanten van M.O.M. comm.v.
 3. Bij aankoop van een website komt er automatisch ook de kost bij van 1 jaar webruimte en een domein voor huurperiode van 1 jaar.
 4. Indien de klant gebruik wenst te maken van een ruimte aangeboden door een andere provider geeft M.O.M. comm.v geen ondersteuning op de desbetreffende producten.

Email Hosting

 1. Bij aankoop van een email hosting komt er automatisch ook een domeinnaam.
 2. Per email account is er maar 1 email account beschikbaar. Indien er meerdere email account moeten zijn kunnen deze apart bijbesteld worden. Echter is er maar 1 domeinnaam nodig (tenzij anders gewenst).
 3. Op een email hosting account is het niet mogelijk om een website te plaatsen. Deze zal standaard voorzien worden van een placeholder van M.O.M. comm.v. Het is niet mogelijk om deze te vervangen door een andere placeholder. Indien u toch graag een kleine website op je email account zet dan kan u altijd upgraden naar een web hosting account.

Web Hosting

 1. Bij aankoop van een web hosting komt er automatisch ook een domeinnaam.
 2. Per web hosting account kunnen er verschillende domeinen gehuurd worden. Echter wijzen deze allemaal naar dezelfde website. Bijvoorbeeld mijndomein.be, mijndomein.nl, mijndomein.eu, mijndomein.com
 3. Het is niet toegelaten, tenzij anders vermeld, om meer dan één website te draaien op de web hosting. Indien dit toch gebeurd kan dit leiden tot extra kosten of het pauzeren van uw account.
 4. De klant wordt geacht een backup te hebben van zijn gegevens en data. M.O.M. comm.v kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van data.

Domeinen

 1. Prijzen van de domeinen kunnen dagelijks aangepast worden. Dit zonder vooraankondiging.
 2. Elk domein heeft een registratieperiode van 1 jaar, tenzij anders vermeld.
 3. De naam van de registar is steeds de naam van de klant.
 4. De admin en technische contacten zullen steeds op de naam van M.O.M. comm.v staan.

Bestellingen

 1. Door zijn bestelling verbindt de klant zich definitief en kan hij de aankoop niet meer herroepen. Bij het verrichten van een aankoop of bestelling erkent en aanvaardt hij de huidige verkoopsvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de verkoopovereenkomst.

Facturen

 1. Wanneer er een nieuwe bestelling word geplaatst wordt er ook automatisch een nieuw (proforma)factuur aangemaakt. Indien er op die (proforma)factuur producten staan die verlopen in tijd (bijvoorbeeld een webruimte of een domeinnaam) begint de huurperiode te lopen van de datum van de (proforma)factuur.
 2. Elke (proforma)factuur is betaalbaar binnen 14 dagen na aankoop. Tenzij anders vermeld
 3. Bij het uitblijven van een betaling zullen er herinneringsmails verstuurd worden.
 4. Bij het uitblijven van een betaling zal na de derde herinnering de klant zijn account opgeschort worden. Dit geld zowel voor reeds betaalde diensten als onbetaalde diensten. Wanneer de openstaande (proforma)facturen betaald zijn zullen alle diensten automatisch weer in dienst treden.
 5. 10 dagen nadat het (proforma)factuur verlopen is zullen er herinneringskosten worden aangerekend worden. Deze zijn 15% van het openstaand bedrag met een minimum van 10 euro.
 6. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd, waarbij alleen het Belgische Recht van toepassing is.
 7. Al onze facturen kunnen betaald worden via de klantenzone. Daar kan u betalen via Overschrijving, Paypal, Bancontact/Mister Cash, iDeal, Visa, MasterCard.
 8. Bij het betalen van uw (proforma)factuur word er na een verificatie een voldaan factuur verstuurd naar uw email adres.

Prijzen

 1. Alle prijzen op onze website zijn exclusief btw. Tenzij anders vermeld.

Dienst na verkoop

 1. Zolang u een actieve web hosting heeft geniet u van de dienst na verkoop van M.O.M. comm.v. Deze houd in dat je toegang krijgt tot ons ticket systeem en zijn kennisdatabank.
 2. Zolang u een actieve email hosting heeft geniet u van de dienst na verkoop van M.O.M. comm.v. Deze houd in dat u ons kan contacteren bij problemen of vragen over uw email account.
 3. Premium ondersteuning pakket:
  1. Ondersteuning 7 dagen op 7.
  2. 99% van de problemen worden binnen 24 uur opgelost, waarvan 80% binnen 1 uur. (uitgezonderd van overmacht zoals DDOS aanvallen, zware fouten door de gebruiker, etc.)
  3. Voorrang op klanten zonder premium ondersteunings-pakket.

Opzeggingen

 1. U kunt op elk M.O.M. comm.vent uw diensten opzeggen. Dit kan tot maximaal 1 week voordat uw huurperiode verloopt.
 2. De opzegging zal ingaan op het eind van lopende dienst of indien gewenst met onmiddellijke ingang. Echter zal het niet mogelijk
 3. U kan uw opzegging aanvragen via de klantenzone > Diensten > Mijn services. Daar kan u uw service kiezen die u wenst op te zeggen. Klik daarnaast op het pijltje en kies daar op vraag opheffing aan.
 4. Indien het te opzeggen product een domein is dan word M.O.M. comm.v de eigenaar hiervan. Indien dat niet gewenst is moet u dit domein verhuizen voordat u het opzegt. Achteraf is het niet meer mogelijk.
 5. Het is niet mogelijk om uw product of dienst op te zeggen in de eerste 10 maanden na aankoop.
 6. M.O.M. comm.v behoud het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke opening van een insolventieprocedure of in geval van beslag of enig ander geval van samenloop of wijziging van juridische toestand van de koper.

Verlengingen

 1. Vanaf 60 dagen voordat uw huurperiode vervalt sturen wij u een email bericht met de vraag of u deze wilt verlengen. U kan via de links in diezelfde email uw verlenging bevestigen. Wanneer er geen reactie op gegeven wordt zullen deze email nogmaals verstuurd worden op 30, 15, 7 en 1 dagen voordat uw huurperiode vervalt.
 2. 14 dagen op voorhand wordt er een proforma factuur opgemaakt voor de verlening van de diensten.
 3. Wanneer de klant toelaat zijn diensten/domein/… te laten verlopen en deze toch nog binnen de 30 dagen wilt verlengen zullen er wederindienststellings kosten aangerekend worden.
 4. Na 30 dagen word de account van de klant verwijderd van de servers en zal het domein terug vrijgegeven worden. iedereen kan dit domein dan opnieuw registreren op basis van first come, first served.

Ondersteuning

 1. M.O.M. comm.v kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de vernietiging of wijziging van gegevens (bestanden, muziek, foto’s, video, …) bestaande op het toegewezen apparatuur, ongeacht de oorzaak, zelfs als het de fout is van M.O.M. comm.v.
 2. M.O.M. comm.v  zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. M.O.M. comm.v zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de verplaatsingskosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan M.O.M. comm.v aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan M.O.M. comm.v worden verstrekt.
 4. M.O.M. comm.v is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien M.O.M. comm.v en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan M.O.M. comm.v de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.
 6. Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart M.O.M. comm.v voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.
 7. De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden op het adres, welke bij het aangaan van de opdracht door de klant is opgegeven.
 8. Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij opdrachtgever zal M.O.M. comm.v te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).
 9. Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van M.O.M. comm.v berust bij M.O.M. comm.v. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.
 10. Indien M.O.M. comm.v en opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. M.O.M. comm.v zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 11. Tijdsinschattingen van M.O.M. comm.v zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 12. Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan M.O.M. comm.v.
 13. M.O.M. comm.v is gerechtigd het totale verschuldigde bedrag af te schrijven door middel van de door de opdrachtgever afgegeven machtiging.
 14. Betaling anders dan door middel van de door M.O.M. comm.v aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.
 15. Indien M.O.M. comm.v incassomaatregelen moet treffen tegen de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.
 16. Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan M.O.M. comm.v een evenredige vergoeding verschuldigd.
 17. Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover M.O.M. comm.v niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.
 18. M.O.M. comm.v is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van M.O.M. comm.v. Indien en voor zover op M.O.M. comm.v enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht.
 19. Opdrachtgever vrijwaart M.O.M. comm.v voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.
 20. Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn.
 21. Het geven van adviezen over aan te kopen software of hardware behoort niet tot de kerntaken van M.O.M. comm.v. Wanneer M.O.M. comm.v aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt M.O.M. comm.v niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte software of hardware. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen software of hardware geschikt is voor het systeem en beoogde gebruik van de opdrachtgever. M.O.M. comm.v verstrekt ter zake geen enkele garantie.
 22. In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van M.O.M. comm.v door M.O.M. comm.v gemonitord worden.
 23. Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).
 24. De facturatie gebeurd per begonnen kwartier aan een vooraf afgesproken bedrag. Bij ondersteuning op afstand zal de klant enkele kwartieren op voorhand moeten kopen. Niet opgebruikte kwartieren blijven zichtbaar in de klant hun account.
 25. Betaling gebeurd onmiddellijk na de ondersteuning aan huis/op kantoor. Dit kan doormiddel van de verschillende betalingsmogelijkheden die M.O.M. comm.v aanbied.